Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

getitwhileyoucan
20:34
In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
— Janusz Leon Wiśniewski <3
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaBloodMoon BloodMoon
getitwhileyoucan
20:34

April 27 2013

getitwhileyoucan
17:11
9993 100b
Reposted fromzapiski zapiski viajustskinny justskinny
getitwhileyoucan
17:11
3265 d270
Reposted fromjustskinny justskinny
getitwhileyoucan
17:02
2674 d049
Flawless. 
getitwhileyoucan
15:10
getitwhileyoucan
15:10
05:36
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi
getitwhileyoucan
05:36
6271 69d3 500
Reposted fromemmalead emmalead
getitwhileyoucan
05:34
6426 70ec
Reposted fromthegirl thegirl
getitwhileyoucan
05:34
6447 6f14
Reposted fromTrixieGomes TrixieGomes
getitwhileyoucan
05:33
8575 4cc1 500
05:33
7823 0a9a

useacond0m:

I can’t wait..

Reposted fromamatore amatore viaintrovertic introvertic
05:33
2125 6098 500
Reposted fromsofincha sofincha viawrazliwa wrazliwa
getitwhileyoucan
05:32
8876 386b 500
Reposted fromretaliate retaliate viawrazliwa wrazliwa
getitwhileyoucan
05:32
8736 be80
Reposted frompoppyseed poppyseed viaPaniRobinson PaniRobinson
05:31
getitwhileyoucan
05:31
3592 5a6f
Reposted fromxmajek xmajek viasxp sxp
getitwhileyoucan
05:31
getitwhileyoucan
05:31
1886 9cb6
Reposted fromursa-major ursa-major viaPaniRobinson PaniRobinson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...